ปรัชญาองค์กร
ก้าวเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง 
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสายงาน 
เชื่อถือและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
 

 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
“มุ่งมั่นสู่การเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งของลูกค้าด้าน

ผลิตภัณฑ์กระดาษลูกฟูก

ด้วยการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนบนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”