EN
TH
กระดาษคราฟท์สีน้ำตาล KT
 
ความหนา  :   125 150 175 205 กรัม/ตารางเมตร
     
คุณลักษณะ :   กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลสำหรับทำผิวกล่อง ผลิตจากเยื่อ Recycle 100% เพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ยังคงความสวยงามและความแข็งแกร่ง
     
การนำไปใช้งาน :    เหมาะสำหรับกล่องที่ต้องการความมั่นใจในเรื่องความแข็งแรง เหมาะสำหรับการส่งออก ซึ่งสินค้า แบรนด์ต่างประเทศนิยมใช้