EN
TH
กระดาษคราฟท์สีเหลืองทอง KA
 
ความหนา  :   125 150 185 230 กรัม/ตารางเมตร
     
คุณลักษณะ :   กระดาษคราฟท์สีเหลืองทองสำหรับทำผิวกล่อง มีความแข็งแรง ทนทานเป็นพิเศษ สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม และเป็นสีที่นิยมใช้กันมากในประเทศ
     
การนำไปใช้งาน :    เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าในประเทศและส่งออก เช่น อาหารกระป๋อง อาหารทะเลแช่แข็ง เครื่องใช้ไฟฟ้า อะไหล่ยนต์ ชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไฟฟ้า กล่องเฟอร์นิเจอร์ ที่ต้องการความมั่นใจในเรื่องความแข็งแรงทุกรูปแบบ ทั้งการเรียงซ้อน และ การป้องกันการกระแทก