EN
TH

INTER พัฒนาไม่หยุดนิ่ง

14/5/2565
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานแก่สถานประกอบกิจการในจังหวัดปราจีนบุรีที่ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานเกินกว่าร้อยละ 70 ของลูกจ้างทั้งหมด ณ สำนักงานพัฒนา ฝีมือแรงงานปราจีนบุรี
บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด เป็น 1 ใน 10 สถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ ว่าเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางที่ตั้งไว้ Operational Excellence
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ