EN
TH

“IFC” รับรางวัล“พัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2559

27/5/2564
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของ บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด กับ รางวัลระดับประเทศ รางวัล “พัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2559” ด้านความร่วมมือภายในโซ่อุปทาน ณ ศูนาย์ราชการกรุงเทพ ระบบนี้จะช่วยให้การบริหารสินค้าและส่งมอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น