EN
TH

Moisture content

ปริมาณความชื้นของกระดาษ หมายถึง น้ำหนักของน้ำในกระดาษ, แผ่นกระดาษลูกฟูก ความสัมพันธ์กับการใช้งานเรื่องคุณสมบัติต่างๆ ของกระดาษ ปริมาณความชื้นเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ เมื่ออากาศมีความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้น ปริมาณความชื้นในกระดาษก็สูงขึ้นตามไปด้วย และมีผลต่อความแข็งแรงของกล่องกระดาษลูกฟูก ควรมีปริมาณความชื้น < 10%