EN
TH

Cobb Test

การดูดซึมน้ำ หมายถึง เป็นค่าที่บอกความสามารถในการดูดซึมน้ำของกระดาษในพื้นที่ 1 ตารางเมตรภายในระยะเวลาที่กำหนด มีหน่วยเป็น กรัมต่อตารางเมตร (g/m2) ซึ่งจะมีผลต่อความแข็งแรงของกระดาษลุกฟูก เครื่องมือที่ให้ทดสอบคือ Cobb Tester