1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน ด้วยบุคลากรทีมีความชำนาญและวัตถุดิบที่มีการคัดสรรคุณภาพผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ภายใต้ความใส่ใจต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

2. ตระหนักและเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงการสร้างความพึงพอใจสูงสุด ด้วยความคุ้มค่าของสินค้าและบริการ

3. 
ร่วมมือร่วมใจพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรบนฐานความรู้ ด้วยระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

   
  1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน ด้วยบุคลากรทีมีความชำนาญและวัตถุดิบที่มีการคัดสรรคุณภาพผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ภายใต้ความใส่ใจต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
 
  2. ตระหนักและเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงการสร้างความพึงพอใจสูงสุด ด้วยความคุ้มค่าของสินค้าและบริการ
 
  3. ร่วมมือร่วมใจพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรบนฐานความรู้ ด้วยระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ